Privacybeleid

Leest u de privacy & disclaimer liever in pdf formaat of wilt u deze downloaden?

Privacy & disclaimer.pdf

Wie zijn wij

Accuverkoop Hefra, geregistreerd aan de Van Weerden Poelmanweg 28 te Rotterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

Over dit privacybeleid

In deze kennisgeving wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet dat wij ons inzetten voor de bescherming en eerbiediging van uw privacy en uw rechten op het gebied van gegevens, zoals vereist door de algemene verordening gegevensbescherming 2016 (de "AVG"). Als u iets niet begrijpt na het lezen, neem dan contact met ons op aan de hand van de onderstaande gegevens.

Wat is persoonlijke informatie?

Persoonlijke informatie betekent alle informatie over u die persoonlijk identificeerbaar is, met inbegrip van uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens en alle andere informatie waaruit u kunt worden geïdentificeerd. Het omvat ook genetische en biometrische gegevens, locatiegegevens en online-identificatiemiddelen die u kunnen identificeren, zoals uw IP-adres (het unieke persoonlijke adres dat uw apparaat op het internet identificeert) en
ID's van mobiele apparaten.

In deze Privacyverklaring leggen we het volgende uit:

 • De soorten persoonlijke gegevens die wij verzamelen;
 • Doeleinden waarvoor wij de gegevens gebruiken;
 • Met wie we uw persoonlijke gegevens delen;
 • Hoe wij uw gegevens beschermen; en
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en andere zaken

Dit is van toepassing wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, dus lees dit zorgvuldig door. Dit privacybeleid zal deel uitmaken van onze digitale gebruiksvoorwaarden naarmate we meer websites of platforms introduceren die gegevens verzamelen.

We werken dit beleid regelmatig bij, kom er dus regelmatig op terug en lees het opnieuw door.

De soorten persoonlijke gegevens die wij gebruiken en de bronnen daarvan

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren en onze producten aan onze klanten te kunnen leveren, verzamelen wij een reeks persoonlijke gegevens, namelijk

 • Een deel van deze gegevens verzamelen wij direct van u via onze medewerkers, en in de toekomst online, tijdens het klant/leverancier onboarding-proces en daarna tijdens de duur van onze relatie met u;
 • Sommige van deze gegevens kunnen we indirect verkrijgen als gevolg van uw interactie met ons, met inbegrip van onze websites
 • Sommige van deze gegevens kunnen we van derden verkrijgen, waar u ons uw toestemming geeft, en waar het noodzakelijk is om ons in staat te stellen onze overeenkomst met u uit te voeren of om ons in staat te stellen te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze categorieën persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Persoonlijke gegevens over u, zoals naam, adres, telefoonnummers, bankgegevens;
 • Financiële of werkgelegenheidsgegevens, hetzij die u verstrekt, hetzij die wij verkrijgen van ratingbureaus;
 • Transactiegegevens die wij van u verkrijgen en over u verwerken gedurende de tijd dat u een contract en relatie met ons hebt;
 • Technische gegevens, zoals IP-adressen, verzamelen wij van de apparaten en technologie die u gebruikt om met ons te communiceren; en
 • Marketingvoorkeuren die u hebt opgegeven.

Doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken

Wij zijn verplicht u in te lichten over de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, over de juridische redenen daarvoor en, als wij ons beroepen op een zogenaamd "legitiem belang" als reden, u te vertellen wat dat legitiem belang is. Een legitieme reden van belang voor het gebruik van uw gegevens is een reden die gerechtvaardigd is om een goede zakelijke reden, of een commercieel doel, zoals marketing.

Waarom we uw persoonsgegevens
gebruiken
Onze redenen Onze legitieme belangen

Het beheren van uw relatie met ons.

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om aan de wensen van onze klanten te voldoen.

Het adverteren van onze producten en diensten.

Marketing en andere vormen van contact met u.

Het analyseren van hoe onze klanten onze producten en diensten gebruiken.

Vervulling van contracten;

onze legitieme belangen;

toestemming.

Productontwikkeling.

U informeren over onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.

Uw toestemming vragen, indien we deze nodig hebben, om u te contacteren.

Voldoen aan onze garantieverplichtingen

Vervulling van contracten;

onze legitieme belangen;

toestemming.

Effectief vervullen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.
Het beheren van onze relaties met derden die diensten aan ons verlenen, om ons in staat te stellen effectief diensten aan u te verlenen.

Vervulling van contracten;

onze legitieme belangen;

onze wettelijke verplichting.

Effectief vervullen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

Het leveren van onze producten en diensten aan u.

Het beheer van betalingen door klanten.

Het verzamelen van geld dat aan ons verschuldigd is.

Vervulling van contracten;

onze legitieme belangen;

onze wettelijke verplichting.

Effectief vervullen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

Opsporing, onderzoek, melding en preventie van financiële criminaliteit.

Het naleven van wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn.

Risicobeheer voor ons en onze klanten.

Klachtenbehandeling.

Vervulling van contracten;

onze legitieme belangen;

onze wettelijke verplichting.

Ontwikkeling van methoden ter voorkoming van financiële criminaliteit.

Effectief vervullen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

Het effectief uitvoeren van onze activiteiten, door het managen van onze financiële positie, bedrijfscapaciteit, planning, communicatie, corporate governance en door het uitvoeren van compliance- en auditactiviteiten.

Onze legitieme belangen;

onze wettelijke verplichting.

Effectief vervullen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u een rekening bij ons opent, een bestelling voor producten of diensten plaatst of met ons begint te handelen. Wij zullen deze informatie gebruiken om de gevraagde diensten te verlenen, onze zakelijke relatie met u te beheren, een garantieboekhouding bij te houden (indien van toepassing) en, indien u hiermee akkoord gaat, u marketinginformatie toe te sturen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met elk aangesloten bedrijf binnen de Eco-Bat Technologies Limited groep van bedrijven, inclusief voor marketingdoeleinden. Door middel van intragroepsovereenkomsten krijgen wij zekerheid over de beveiliging en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen derden gebruiken om namens ons diensten en functies te verlenen of uit te voeren, waarbij wij persoonlijke informatie aan deze derden ter beschikking kunnen stellen, om deze diensten en functies uit te voeren. Elke verwerking van die persoonlijke informatie zal op vraag van ons gebeuren en zal compatibel zijn met de oorspronkelijke doeleinden.

We kunnen persoonlijke informatie over personen ook beschikbaar stellen aan openbare of gerechtelijke autoriteiten, wetshandhavingspersoneel en -instanties, zoals vereist door de wet, ook om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, en ook aan instanties en rechtbanken in de landen waar we actief zijn. Waar toegestaan door de wet, kunnen we dergelijke informatie ook bekendmaken aan derden (inclusief juridisch advies) wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om op een andere manier onze rechten af te dwingen, onze eigendommen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of wanneer dit nodig is ter ondersteuning van externe audits, compliance en corporate governance functies.

Persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een partij die het gehele of een deel van het vermogen of de activa van Eco-Bat of haar dochtermaatschappijen verwerft in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, ontbinding of andere.

Hoe wij uw gegevens beschermen

De gegevens die wij verzamelen worden opgeslagen op informatietechnologiesystemen die eigendom zijn van en/of geëxploiteerd worden door Accuverkoop Hefra, of van geverifieerde derden. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Helaas is de overdracht van informatie via internet of e-mail niet volledig veilig en hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via internet naar onze site of via e-mail worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij alle noodzakelijke procedures en veiligheidsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang, verlies, bekendmaking of wijziging te voorkomen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en andere zaken

Beginselen inzake gegevensbescherming

Volgens de bepalingen van de oorspronkelijke DPA-wet en de nieuwe AVG-regelgeving moeten de
persoonsgegevens die het bedrijf over u bewaart zoals volgt gebruikt, verzameld en bewaard
worden:

 1. Ze moeten wettig, eerlijk en transparant gebruikt worden.
 2. Ze mogen alleen verzameld worden voor geldige doeleinden die duidelijk aan u zijn uitgelegd en mogen niet worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.
 3. Ze moeten relevant zijn voor de doeleinden die het bedrijf u heeft verteld en moeten beperkt blijven tot deze doeleinden.
 4. Ze moeten nauwkeurig en up-to-date zijn.
 5. Ze mogen alleen bewaard worden als dat nodig is voor de doeleinden waarover u is verteld.
 6. Ze moeten veilig bewaard worden

Uw rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens
gebruiken:

 • U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken en van ons te eisen dat wij stoppen met elke gegevensverwerking die wij uitvoeren en die uitsluitend op toestemming berust.
 • U hebt het recht om ons te vragen eventuele onjuistheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.
 • U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te beperken als het niet langer nodig is voor ons om ze te verwerken in overeenstemming met een contract, wettelijke/regelgevende verplichting of  legitieme belangen.
 • U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken voor marketingdoeleinden.

U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u onze klant/leverancier bent of zolang u ons geld schuldig blijft. Als u ophoudt klant/leverancier van ons te zijn, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan 6 jaar vanaf die datum, omdat wij wettelijk verplicht zijn transactiedata te registreren en ons in staat te stellen te reageren op eventuele klachten gedurende die periode. Een dergelijke maximale bewaartermijn kan worden overschreden door een geldige wettelijke of reglementaire vereiste voor ons om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren, met inbegrip van de mogelijkheid voor ons om lopende wettelijke of reglementaire vragen te beantwoorden.

Uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons

We moeten persoonlijke gegevens van u verzamelen voor de uitvoering van een contract en voor de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. U kunt op elk moment in onze relatie weigeren uw persoonlijke gegevens aan  ons te verstrekken omdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking, maar als u dit doet, kunnen wij mogelijk geen goederen of diensten aan u blijven leveren, of moeten wij onze relatie met u beëindigen. Als u uw toestemming intrekt waar wij eerder om hebben gevraagd, maakt dit ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voorafgaand aan die intrekking niet ongeldig.

Verzenden van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten de EER verzenden om ons in staat te stellen onze overeenkomst met u uit te voeren, een wettelijke verplichting na te komen of wanneer we een legitiem belang hebben om dit te doen.

Voordat we persoonlijke gegevens naar een organisatie buiten de EER sturen, zorgen we ervoor dat ze worden beschermd volgens dezelfde of vergelijkbare normen als wanneer ze binnen de EU worden gebruikt, door middel van een contract tussen ons en de overzeese organisatie, of door te vertrouwen op de bevindingen van de Commissie van dat land met adequate gegevensbeschermingsbepalingen.

Op dit moment hebben we één belangrijke relatie voor de overdracht van gegevens, waarbij sommige persoonlijke gegevens buiten de EER worden doorgegeven en verwerkt. Dit is het gevolg van het feit dat een deel van het senior  management van Eco-Bat, plus een deel van haar toezichts-, management-, compliance- en auditfuncties, zich fysiek in de VS bevindt. Deze onderneming is geregistreerd en gevestigd in het Verenigd Koninkrijk:

 • Dergelijke personen kunnen toegang krijgen tot bepaalde van uw persoonlijke gegevens terwijl zij zich buiten de EER bevinden.
 • Dergelijke personen kunnen bepaalde van uw persoonlijke gegevens verwerken, onderhouden en/of opslaan met behulp van elektronische servers die zich in de Verenigde Staten bevinden

Links op onze websites

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van de aan ons gelieerde bedrijven. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites mogelijk landspecifieke  bepalingen hebben die van invloed zijn op hun privacybeleid en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites stuurt. 

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Als alternatief hebt u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante nationale autoriteit voor gegevensbescherming (bijvoorbeeld de ICO in het Verenigd Koninkrijk, BDSG in Duitsland, CNIL in Frankrijk en het GPDP in Italië), hoewel zij u zullen vragen of u de zaak van tevoren bij ons hebt aangekaart.

Hoe kunt u ons contacteren

In geval van problemen kunt u via MAIL bij ons terecht: DataPrivacy@ecobat.tech

 •  Ruim 2.000 producten
 •  Grootste importeur van Europa
 •  4 distributiepunten
 •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux