Vervoer

Op internationaal gebied is er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uitgebreide regelgeving. Die regels zijn er voor het vervoer over het water (zee- en binnenvaart), over het spoor en over de weg. De regels zijn omvangrijk en vaak ingewikkeld, maar absoluut noodzakelijk om onz gezondheid en het milieu te beschermen.

Over land

Het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures) regelt de verpakking, identificatie en voorwaarden waarbinnen het transport over land van gevaarlijke goederen is toegestaan.

Door de lucht

IATA (International Air Transport Organisation) regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De klasse indeling loopt gelijk aan het ADR, maar deze regeling bevat specifieke zaken welke met het vervoer in vliegtuigen te maken hebben, zoals afwijkende verpakkingen e.d.

Over zee

IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Ook hier loopt de klasse indeling gelijk aan het ADR. In deze regeling zijn echter de specifieke zaken voor het zeevervoer opgenomen.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux