Reach

reach

Wat is REACH?

Sinds 1 juni 2007 is de nieuwe stoffenregelgeving REACH van kracht, welke gefaseerd wordt ingevoerd. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. Veel bedrijven die met chemische stoffen omgaan krijgen met REACH te maken. Het gaat daarbij om stoffen als zodanig, maar ook in preparaten en in voorwerpen. Het doel van REACH is het beschermen van mens en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen. Bedrijven zijn er verantwoordelijk voor om deze risico’s in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te nemen om de mens en het milieu te beschermen.

REACH geldt voor elk bedrijf in de Europese Unie dat werkt met chemische stoffen, preparaten en/of voorwerpen met chemische stoffen.

Hefra heeft haar positie in Reach geïnventariseerd. Samengevat leidde dat tot de volgende uitkomst:

Binnen REACH is alleen van belang de import van voorwerpen met stoffen die bedoeld zijn om bij normaal gebruik vrij te komen of de import van voorwerpen met zeer zorgwekkende stoffen. Een accu is vanuit REACH een voorwerp met chemische stoffen. De in het voorwerp (lees: accu) aanwezige stoffen zoals zwavelzuur, lood en looddioxide zijn echter niet bedoeld om bij normale of redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden vrij te komen. Hefra wordt daarom vanuit REACH gezien als importeur van voorwerpen met chemische stoffen.

Conclusie uit de inventarisatie is dat er voor Hefra slechts beperkte verplichtingen vanuit REACH gelden. Er dient vooral aandacht te zijn voor (informatie uit) de Veiligheidsinformatiebladen (VIB/MSDS): de instructies in VIB’s over veilig gebruik opvolgen en werken volgens de aanbevolen risicobeheersmaatregelen, VIB’s doorgeven aan andere actoren in de toeleveringsketen (distributeurs, andere gebruikers), nieuwe informatie over het risico van stoffen en informatie die kan leiden tot aanpassen van risicomaatregelen direct doorgeven aan leveranciers.

Ook dient een vinger aan de pols gehouden te worden met betrekking tot de aanwezigheid van lood en looddioxide in accu’s. Indien deze stof (vanuit artikel 57 en 59) wordt opgenomen in bijlage XIV (kandidatenlijst voor autorisatie), dan gelden aanvullende verplichtingen.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux