ADR

adr

Het ADR is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR is de afkorting van ‘Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. Voor accu's gelden de volgende indeling:

Product Conventionele, hybride en calcium accu's VRLA (Gel en AGM) Accuzuur
UN-nr: 2794 2800 2796
Benaming: Batterijen, nat gevuld met zure elektrolyt Batterijen, nat, van het gesloten type Zwavelzuur met ten hoogste 51% zuur of accumulatorvloeistof, zuur
Klasse: 8 bijtende stoffen 8 bijtende stoffen 8 bijtende stoffen
Classificatiecode: C11 voorwerpen C11 C1 bijtende stoffen zonder bijkomend gevaar
Etiketten: 8 8 8
Bijzondere bepalingen: 295, 598 238,295,598  
Gelimiteerde hoeveelheden: LQ 0 geen vrijstelling 3.4.2 LQO LQ 22
Verpakkingen instructies: P801, P801a P003; P801a P001; IBC02

Bijzondere bepalingen

In de bijzonder bepalingen wordt aangegeven onder welke voorwaarden accu's niet onder het ADR vallen. Mits aan deze voorwaarden wordt voldaan behoeven accu's niet als gevarengoed te worden behandeld.

Bijzonder bepaling 295

De batterijen hoeven niet afzonderlijk van een opschrift en een gevaarsetiket te zijn voorzien, indien de gepalletiseerde lading van het juiste opschrift en gevaarsetiket is voorzien.

Bijzonder bepaling 598

De volgende batterijen zijn niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR:

Nieuwe batterijen, indien:

 • Zij zodanig zijn vastgezet dat ze niet kunnen glijden, omvallen en beschadigen
 • Van handvatten zijn voorzien, behalve indien de batterijen bijvoorbeeld op pallets zijn gestapeld.
 • Zich aan de buitenzijde van de voorwerpen geen gevaarlijke sporen van logen of zuren bevinden
 • Tegen kortsluiting zijn beveiligd

Gebruikte batterijen, indien:

 • Hun omhulsel geen beschadiging vertoont.
 • Zij zijn beschermd tegen lekkage, glijden, omvallen en beschadigen, bijvoorbeeld door stapeling op pallets.
 • Zich aan de buitenzijde van de voorwerpen geen gevaarlijke sporen van logen of zuren bevinden.
 • Zij tegen kortsluiting zijn beveiligd Onder "gebruikte batterijen" worden verstaan batterijen, die na normaal gebruik worden vervoerd voor kringloopdoeleinden
 •  Ruim 2.000 producten
 •  Grootste importeur van Europa
 •  4 distributiepunten
 •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux